Programma-evaluatie 2019

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

Woningmarkt
De woningmarkt staat onder druk, zowel landelijk en lokaal. De woningvraag is groter dan het aanbod. Wonen is een topprioriteit. In het collegeprogramma is daarom de ambitie opgenomen om de komende jaren de woningbouw te versnellen van gemiddeld 300 woningen per jaar naar 600. Maar die versnelling ontstaat niet vanzelf. Het vraagt om een andere benadering. De komende periode geven we hieraan verder invulling. Dit ook in relatie tot de keuzes en afwegingen voor de prioriteitendiscussie dit voorjaar met de gemeenteraad.

Omgevingswet
In september heeft Twynstra en Gudde een reflectie gegeven op onze aanpak. Daarop hebben we een aantal zaken in het programma aangepast:

  • Het management is voortaan als opdrachtgever verantwoordelijk voor de aansturing van de projecten binnen het programma.
  • Project omgevingsplan koppelen we in 2020 aan concrete projecten waarvan duidelijk is dat ze na 1-1-2021 (dus onder het regime van de omgevingswet) tot besluitvorming komen. We gaan al doende de onderdelen ontwikkelen die daarvoor nodig zijn. Het project omgevingsplan gaat zich richten op verdere ontwikkeling van kennis en kunde en op de ondersteuning van de betreffende projecten.
  • Het traject ‘anders werken’ krijgt meer aandacht, o.a. door een eigen projectleider en opdrachtgever. Hierdoor maken we ook een betere aansluiting bij de gemeentebrede ontwikkeling.
  • We waken beter dan in het verleden voor voldoende prioriteit en capaciteit voor het programma, o.a. door dit te koppelen aan de afdelingsplannen.

Buitengebied
De dynamiek in het buitengebied en anderzijds de frictie met onze capaciteit en de verwachtingen van stakeholders zijn aanleiding om ons te beraden op onze rol zoals we die tot nu toe invullen naar diverse sectoren en stakeholders. In het buitengebied gaat het om grote transities, die gepaard gaan met veel onduidelijkheid en onzekerheid. Des te belangrijker is dat het helder is wat van ons als gemeente mag worden verwacht. Daarbij kijken we ook naar onze invloedssfeer en de knoppen waar wij aan kunnen draaien. Dit is onderdeel van een breder proces binnen onze gemeentelijke organisatie.