Programma-evaluatie 2019

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

4. Wat zouden we anders kunnen doen?

1. We hebben diverse, nieuwe beleidskaders opgesteld, samen met betrokken organisaties. Belangrijk is om ook aandacht te houden voor de implementatie en uitvoering daarvan. Wij hebben een aanjaagfunctie en we monitoren. Bij stagnaties helpen we het weer op gang. Wij zien steeds meer dat een actieve rol bij beleidsimplementatie van belang is. Dit haakt in op het vraagstuk waar zijn wij als gemeente van en hóé willen we daar van zijn.

2. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen, nieuw beleid en oplossingen voor nieuwe maatschappelijke vraagstukken. Hoe zorgen we voor connecties tussen de beleidsvelden en de thema’s?
Een voorbeeld is het vraagstuk van de arbeidsmigranten; het gaat om wonen en veiligheid, maar ook om taal en zorg. Ook op het terrein van jeugd zien we divers beleid (zoals regionaal beleidsplan jeugdhulp, ontwikkelagenda jeugd, plan Onderwijsachterstandenbeleid) en verschillende projecten (integrale jongerenaanpak, armoedevoorzieningen voor kinderen, preventieprojecten voor jonge ouders, voor kinderen met overgewicht enzovoort). We willen meer verbinding tussen de diverse onderdelen voor jeugd; om zo de integrale benadering van jeugdigen te borgen.