Programma-evaluatie 2019

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,


Elk jaar rond deze tijd ontvangt u de programma-evaluatie van het college. Dit jaar ook, maar we gebruiken hem wat anders dan andere jaren. U hebt het college namelijk ook gevraagd om een manier om samen met bestuur en organisatie prioriteiten te stellen. Wij hopen dat deze evaluatie u niet alleen inzicht biedt in de voortgang van de programma’s, maar ook een bouwsteen is in de strategische agenda die we met u willen opstellen: wat zijn de belangrijkste zaken die Oss de komende jaren wil en moet realiseren?

Osse bestuurders en politici hebben gelukkig altijd een flinke ambitie. Naast onze taken in de openbare ruimte en in het sociale domein werken we bijvoorbeeld hard aan het stadscentrum, maar ook aan de kernen. We verplaatsen het Golfbad en verduurzamen tegelijk onze gebouwen, om er maar een paar te noemen. We doen dit niet alleen; aan de grote integrale aanpak van het Walkwartier in het centrum werken we nauw samen met centrumondernemers en vastgoedeigenaren.
Programma’s zijn een goede manier om die ambities en het werk de goede kant op te sturen. Maar de laatste jaren is dat niet meer voldoende. De samenleving verandert sterk. Denk bijvoorbeeld aan de Omgevingswet, de voortgaande transities in het fysieke en in het sociale domein en vooral nog veel grotere uitdagingen die ons rond duurzaamheid staan te wachten. Daarnaast verwachten Osse burgers en ondernemers ook andere dingen van hun overheid. Ze willen meer hun eigen koers bepalen en verwachten dat de overheid hen daar ook ruimte voor biedt. En tegelijk verwachten ze dat een overheid snel en effectief reageert op vragen uit de samenleving. Je kunt als gemeente niet alles willen zijn, ook omdat het geld en de mensen daarvoor ontbreken. We zijn dus genoodzaakt om keuzes te maken. Overigens is Oss niet de enige. Dit speelt in heel veel middelgrote gemeenten – en in allerlei vormen geldt dit voor elke overheid.

We willen als overheid zelf onze aandacht geven aan onze voornaamste kerntaken en tegelijk de samenleving de ruimte te geven om eigen dingen te doen. Daarom laten we graag meer dingen aan de samenleving over. Niet meer alles tot achter de komma bepalen, in het besef dat we het zelf misschien anders hadden gewild. We zien de laatste jaren ook nieuwe knelpunten en uitdagingen. We willen de overheid niet groter laten zijn dan nodig is en dus moeten we keuzes maken. Dat is een pittig proces, dat je alleen met de samenleving en dus de gemeenteraad kunt doormaken.

Dat anders werken, dat dingen loslaten, dat betekent ook dat we beter moeten monitoren wat de samenleving echt nodig heeft. En wat zijn de gevolgen van het beleid en van ons werk? We kunnen in dialoog met de samenleving tijdig bijsturen en goed verantwoorden wat we doen. We zoeken daarvoor nieuwe manieren van werken en andere vormen van samenwerking. En als je snel wilt handelen, heb je een heldere richtlijn nodig. We maken samen een prioriteitenlijst en dat helpt. Deze programma-evaluatie helpt om de goede prioriteiten te stellen.

Lees deze evaluatie dus vooral met in het achterhoofd: doen we de goede dingen? Stoppen we onze energie in de belangrijkste onderwerpen? Wat kan minder en wat moet beter? Als u als gemeenteraad daarin de koers aangeeft, kunnen we samen een strategische agenda opstellen. Deze biedt bestuur en organisatie houvast bij de dagelijkse keuzes. En deze biedt de raad een goed middel om de koers te helpen bewaken en zo nodig bijsturen.

Burgemeester en wethouders van Oss.

De secretaris,            De burgemeester,
drs. H. Mensink         drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

ga terug